Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Miljø

Vi skal i alle beslutninger tenke større enn oss selv, tenke sirkulært, og bidra til ansvarlige initiativer for bærekraftig matproduksjon. Dette gjenspeiler arbeidet vårt i hele verdikjeden.

Forpliktelsen vi har til bærekraft, klima og miljø er beskrevet i Miljøerklæringen vår.

Slakteri og foredlingsanlegg

Energikonsept

Energikonseptet på slakteri og foredlingsanlegget vårt er basert på ideen om å tenke større enn seg selv. Derfor har vi bygd en energisentral med kapasitet til å dele fornybar energi med andre industriaktører i nærområdet vårt.

I samarbeid med Orkland kommune er det etablert en rørledning under fjorden som forsyner anlegget med overskuddsvarme som ellers ville gått rett ut i fjorden. Overskuddsvarmen kan vi dele med andre næringsbygg i området. I fjæra har vi bygget et sjøvannsinntak som muliggjør bruk av sjøvann til alt av kjøling. Solceller forsyner servicebygget med energi, og vi benytter smart-energistyringsløsninger og termisk lagring av energi.

Løsningene for energikonseptet er utviklet i samarbeid med partnere med tung industrikompetanse, blant annet SINTEF, NTNU og ENOVA.

MÅL

100 % fornybar energi innen 2030

Emballasje

Emballasje har mange nødvendige egenskaper. Den beskytter produktet fra ytre påvirkning, forlenger holdbarheten, sikrer at maten er trygg å spise og reduserer svinn. Det er imidlertid viktig at emballasjen er av et materiale som er minst mulig belastende på miljøet.

Derfor er riktig emballasje et viktig miljøtiltak. Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere emballasjen, blant annet ved å delta i flere prosjekter med norske og internasjonale forskningsinstitusjoner. Vi har også tett dialog med leverandørene våre. Samarbeid er viktig for å nå de ambisiøse målene vi har satt.

Gjennom Plastløftet har vi forpliktet oss til å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast, og å designe for gjenvinning. Fremtidens emballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig.

MÅL

100 % resirkulert emballasje innen 2030

100 % resirkulerbar emballasje innen 2030

Matsvinn

Å forhindre og redusere matsvinn er viktige fokusområder for oss. For arbeidet vi la ned i 2022 ble vi tildelt KuttMatsvinn-beviset av Matvett. Vi oppnådde beviset ved å ha tilsluttet oss Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, og rapportert matsvinn og gjennomførte tiltak til forskningsinstituttet NORSUS.

Samarbeid er nøkkelen til utvikling. Sammen med de andre aktørene i avtalen skal vi jobbe målrettet for å kutte matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål.

Noe matsvinn vil det alltid være i en så stor produksjon. Matsentralen legger til rette for å omfordele overskuddsmat til ideelle organisasjoner som hjelper de som trenger det mest. I 2022 donerte vi mat til Matsentralen tilsvarende over 35 000 måltider!

MÅL

-75 % reduksjon i matsvinn innen 2030

Biprodukter

Full utnyttelse av ressurser er et viktig tiltak i sirkulærøkonomien. Målet er at mest mulig av maten vi produserer skal lengst opp i ressurspyramiden. I tilfeller der det ikke er mulig, håndterer vi maten som har blitt til svinn på en effektiv måte.

Biprodukt er rester fra produksjonen som ikke havner på matbordet, for eksempel eggeskall, bein, innmat, blod og fjær. Vi er involvert i flere prosjekter hvor vi undersøker alternative bruksmåter for biproduktene, slik at vi utnytter hele kyllingen på best mulig måte.

Energikonsept

Stadig flere bønder i verdikjeden går over til mer miljøvennlige løsninger i fjøset. Siden 2020 har vi økt det totale fjøsarealet i Norsk Kylling med 30 %, mens de samlede utslippene fra fjøs i samme periode er redusert med 35 %. Nå drives hele 60 % av fjøsarealet av grønne løsninger som biokjeler, varmevekslere og solceller.

Avgjørende for å finne de beste energiløsningene, er data om hvordan fjøsene bruker energi. Derfor initierte vi et måleprosjekt hvor vi installerte målepunkter i to fjøs - et nytt og et eldre fjøs, hos samme bonde. Måleprosjektet vil gi oss kunnskap om energieffektive løsninger tilpasset bondens og kyllingenes behov, og være et hjelpemiddel i å utvikle framtidas fornybare energikonsept i fjøs.

MÅL

100 % fornybar energi innen 2030

Fôr

For oss er det helt vesentlig at beslutningene våre er helhetlige og faktabaserte. Alle tiltak vi initierer skal ha en dokumenterbar effekt og hjelpe oss å nå visjonen vår. I tillegg til årlig klimarapportering, gjennomførte vi derfor en tredjepartsrevidert livsløpsanalyse av hele verdikjeden i 2021. Analysen viste at rundt 80 % av klimafotavtrykket til verdikjeden kommer fra fôret kyllingen spiser, mye på grunn av importert soya.

Selv om all soya som benyttes i vår verdikjede er sertifisert og avskogingsfri, har den høye verdensetterspørselen av soya til fôrproduksjon gått på bekostning av økosystemer i andre land. Derfor må vi tenke nytt. Vi deltar aktivt i en rekke prosjekter med nasjonale og internasjonale aktører med mål om å teste og utvikle fremtidens ingredienser i kyllingfôr.

Våren 2023 sto vårt eget fjøs for fôrforsøk ferdig. I dette fjøset har vi mulighet til å teste nye fôrråvarer som kan bidra til at vi når målene vi har satt. Bonden har rollen som forsøksvert. Han drifter fjøset som vanlig, men fordeler arbeidet sitt på to avdelinger. På denne måten har vi mulighet til å teste ut ulike fôralternativer til kylling i samme fjøs og under like forhold.

MÅL

0 % soya i fôret innen 2030

-50 % reduksjon i fôrrelaterte utslipp

Biologisk mangfold

De fleste plantesorter som dyrkes til mat og fôr er avhengig av å bli pollinert av insekter. De pollinerende insektene trenger et mangfold av planter for å sikre mat gjennom hele sesongen. Disse plantene finner de ikke i kornåkrene eller i andre områder hvor det drives ensidig dyrking.

Fôrkorn er en viktig ingrediens i kyllingfôret vi bruker. Derfor er det viktig for oss å bidra med tiltak som reduserer den negative effekten av monokulturen i kornåkrene. Tiltak som bedrer forholdene for villbier og andre pollinerende insekter, er derfor også tiltak som sikrer matforsyningen i norsk landbruk.

Siden 2021 har vi og flere av bøndene i verdikjeden sett på hvordan blomsterstriper kan styrke insektmangfoldet. Bøndene sår soner med blomster langs åkrene sine, og vi gjør det samme på området rundt slakteri og foredlingsanlegget vårt på Orkanger. Gjennom prosjektet har vi, sammen med forskere i NIBIO, slått fast at blomsterstripene er en viktig matressurs for pollinerende insekter som blomsterfluer, honningbier, humler og solitære bier.

Les mer om tiltakene vi og bøndene gjør for naturmangfoldet her og her

Rugeri

Energikonsept

På rugeriet for slaktekylling som sto ferdig sommeren 2023, har vi et 100 % fornybart energikonsept. Smart strømstyringssystem reduserer utgiftene og belastningen på strømnettet, som bidrar til en halvering av energikostnadene. Rugeriet forsynes av fornybar kraft fra solceller og strømnett. Den fornybare kraften forsyner varmepumper som fyller energilageret med energi. Energien går til oppvarming av anlegget og kjøling av prosessutstyr, som gjenvinnes tilbake til energilageret.

MÅL

100 % fornybar energi innen 2030

Transport

Fornybart drivstoff

All transport i verdikjeden vår skal over på miljøvennlig drivstoff. I 2022 mottok vi tre lastebiler som bruker komprimert biogass (CBG) som drivstoff. Eggbilen frakter egg fra rugeeggbøndene til rugeriet. De to kyllingbilene frakter daggamle kyllinger fra rugeriet og til slaktekyllingbøndene.

Biogassbilene er utslippsfrie, og har tilstrekkelig rekkevidde til å komme seg fram til alle gårdsbrukene som leverer kylling til oss i Midt-Norge. Med biogass som drivstoff og batteriløsning for oppvarming av lasterom, bruker bilene 100 % fornybar energi.

MÅL

100 % fornybart drivstoff innen 2030

Fyllestasjon for biogass

Vi har utviklet vår egen sirkulærøkonomiske løsning for innføring av biogass. Vi kjører på eget avfall! Råstoffet som går inn i biogassproduksjonen er organisk avfall fra rugeriene. Utnyttelse av biprodukter til biogass bidrar ikke til ytterligere utslipp, da råstoffet allerede er en del av kretsløpet. Biogass erstatter også fossile energikilder.

I 2022 ferdigstilte vi en fyllestasjon for biogassdrivstoff på Støren. Fyllestasjonen er et resultat av det gode samarbeidet med vår transportør Gildset Transport, og vårt felles fokus på miljøvennlig og ansvarlig dyretransport. Stasjonen er kommersielt tilgjengelig for alle med biogasskjøretøy.

Les mer om fyllestasjonen for biogass her

Mål og rapportering

Tema

Mål

2020

2022

Mål 2025

Mål 2030

Fôr

         
Soya Soya i kyllingfôret (%) 19 % 10 % 9 % 0 %
Utslipp Reduksjon i fôrrelaterte utslipp (%) Startår -14 %* -30 % - 50 %

Fornybar energi

         
Rugeri Fornybar energi i bygg (%) 75 % 75 % 100 % 100 %
Fjøs Fornybar energi i bygg (%) 25 % 60 % 80 % 100 %
Slakteri og foredlingsanlegg Fornybar energi i bygg (%) 57 % 100 % 100 % 100 %

Transport

         
Drivstoff
Fornybart drivstoff (%) 0 % 0 % 30 % 100 %

Emballasje

         
Resirkulert materiale Resirkulert emballasje (%) 37 % 44 % 50 % 100 %
Resirkulerbart materiale Resirkulerbar emballasje (%) 100 % 100 % 100 % 100 %

Matsvinn

         
Fra slakteri og foredlingsanlegg Reduksjon i matsvinn (%) Startår -26 % -50 % -75 %
Holdbarhet Økning i holdbarhet (%) Startår 10 %** 15 % 18%

Klimafotavtrykk

         
Hele verdikjeden Utslipp per kg kylling (%) Startår -12 % -28 % -51 %

 

 

*Som følge av endring i utslippsfaktorer for fôr i oktober 2020, er utslipp fra fôr omregnet slik at det baseres på lik metodikk for beregning av utslippsfaktorer på tvers av år.

**Gjennomsnittlig økning i holdbarhet sammenlignet med 2020.